خدمات کامپیوتری اندیشه پرداز - تحلیل رابطه ایثار و شهادت

 
 
  صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو وبلاگ طراح قالب  
تحلیل رابطه ایثار و شهادت
چكيده:

مفاهيم ايثار و از خودگذشتگي به دليل ماهيت و محتوايي كه دارد تقريبا با تمامي موضوعات و مسائل مطرح در حوزه ي ديني، فرهنگي، انساني، اقتصادي و اجتماعي، از جمله حوزهء هويت ملي و ابعاد مختلف آن، ارتباط پيدا مي كند. هدف مقاله حاضر بررسي و شناسايي رابطه بين ايثار و از خودگذشتگي و هويت ملي و ابعاد مختلف آن مي باشد. اين مطالعه با استفاده از روش ميداني و تكنيك پيمايش در بين 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه، در نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهر شيراز صورت پذيرفته است. براي تحليل تك متغيرها از آماره هايي نظير شاخص هاي تمايل مركزي ]ميانگين، ميانه، مد(نما ) استفاده گرديد و براي تحليل ارتباط دو متغيري با توجه به سطوح سنجش متغيرها از آماره هايي مانند همبستگي پيرسون استفاده به عمل آمد. براي تبيين و توضيح مسئله ازتكنيك هاي تحليل رگرسيون چند متغيره، استفاده شده است. نتايج نشان داد كه بين اثار و ازخودگذشتگي رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد، بدين معني كه با افزايش ايثار و ازخودگذشتگي، هويت ملي واحساس تعلق به آن نيز در بين افراد بالا مي باشد.

 جنگ و فرهنگ ايثار و شهادت(بارويكردي جامعه شناختي به دوران دفاع مقدس)
جنگ بي ترديد از شگفت انگيزترين پديده هاي اجتماعي است كه تمام ابعاد بشري جامعه را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. اين پديده پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به عنوان يكي از تاثير گذارترين عوامل در بعد فرهنگي بود كه آن هم تمام مسايل فرهنگي دفاع، از جمله ايثار، شهادت، جهاد و مقاومت و... را در برمي گيرد. اين مقاله، با هدف تبين كنش متقابل بين جنگ و فرهنگ ايثار و شهادت، با رويكردهاي جامعه شناختي مورد بررسي قرار گرفته است؛ بنابراين ضمن تعريف چند مفهوم كليدي از جمله ايثار، شهادت، فرهنگ و جنگ، به تحليل خودكشي دگر خواهانه يا غير خواهانه و با استفاده از الگوي دوركيمف به تحليل جامعه شناختي
فرهنگ ايثار و شهادت طلبي هاي دوران دفاع مقدس پرداخته است و موضوع جنگ ايران و عراق و همبستگي هاي اجتماعي وابسته به جنگ را مورد بررسي قرار داده است.
 جايگاه و اهميت ايثار و شهادت در فرهنگ اسلامي
مقدمه زنده وجاويدكيست؟ كشته شمشير دوست كآب حيات قلوب از دَم شمشير اوست گـر بشكافي هنوز خـاك شـهيدان عـشق آيد از آن كشتگان زمزمه دوست ، دوست صلوات و سلام حضرت حق متعال و برترين درود فرشتگان و بندگان صالحش نثار روح مطّهر شهيدان باد، كه جان خود را نثار راه خدا كردند و از تعلقات زندگي به خاطر رضاي دوست گذشتند و مصالح امت اسلامي را بر مُشتهيات نفساني ترجيح دادند. امروز پرچم اسلام در جهان، به بركت فداكاري شهيدان عزيز است كه به اهتزاز درآمده، و نام مبارك خداوند و عظمت اسلام به خاطر ايثار و تلاش آنان و ديگر مجاهدان راه حق است كه فضاي جهان را پركرده است. قسمتي از پيام مقام معظم رهبري به مناسبت روز ايمان، ايثار و شهادت مورخه19/11/74
بررسی صفات بارز شهدا
مقدمه دنياي معاصر با بحراني عظيم تحت عنوان بحران ارزشها مواجه شده است. بحراني كه بواسطة دور ماندن از ارزشهاي بشري ، الهي و ديني پديد آمده است. به همين جهت يكي از دغدغه هاي مهم متفكران بشردوست در دنياي جديد ، ترويج ارزشهاي انساني در عرصة دنياي كنوني مي باشد. يكي از ارزشهاي مهم بشري كه از ديرباز مورد توجه اديان و ملل مختلف قرار گرفته است، ايثار و شهادت مي باشد. اين موضوع در سطح وسيع در ادبيات و تاريخ و فرهنگ اساطير ملي و مذهبي ايران ديده مي شود و دفاع مقدس با بروز جنگ تحميلي از سوي عراق به جمهوري اسلامي ايران ، منجر به رواج مفاهيم ارزشي از قبيل فرهنگ ايثار و شهادت جايگاه ويژه اي در ميان مردم بويژه نوجوانان و جوانان شد و حفظ و پاسداري از ارزشهائي كه حاصل خون صدهاهزار شهيد و ايثار گراست ، تبديل به يكي از دغدغه هاي اصلي نهادهاي مختلف ، از جمله آموزش و پرورش گرديد. ذبيح (1380) مي گويد : فرهنگ از عناصر مهمي است كه جوامع را جهت مي دهد و انحراف يا اعتلاي جوامع منوط به آن است. از بدو خلقت نيز براي حق باوران فرهنگ غني و مبتني بر وحي و عقل سليم ارائه شده است. هر فرهنگي مكانيزم هاي دفاعي مخصوص به خود دارد. فرهنگ ديني نيز براي اعتلا و سربلندي خويش متضمن بهترين سيستم ها و مكانيزم هاست كه موجب سربلندي و اقتدار آن مي شود. از جمله، فرهنگ شهادت طلبي و ايثار كه از زيرمجموعه هاي فرهنگ ديني است، از بهترين و قوي ترين مكانيزم ها در اين راستا است. گروسي (1385) معتقد است كه اصولا برپايي جمهوري اسلامي ايران، مبتني بر ايثار و ايثارگري بوده است. وي مي گويد يكي از عواملي كه برخي از جوانان را نسبت به حال و آينده بي تفاوت كرده، ضعف فرهنگ ايثار و ايثارگري در سياست است. و در همان منبع گروسي (1385) اشاره مي كند كه جايگاهي كه امروز مردم ايران به عنوان مردمي مستقل، در جهان كسب كرده اند ، نتيجة ايثارگريهاي جوانان ايراني است. وي مي گويد به قطع يقين دين اسلام و همه اصول حاكم بر اين دين كه از جمله آنها فرهنگ ايثار مي باشد، تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان ها را دربرگرفته است. بقا و سلامت اجتماعي شهروندان و اجتماع در عمل به اصول و تعاليم الهي مي باشد، فرهنگ ايثار و شهادت كه ملهم به مفاهيم نوراني اسلام است موجبات تحول و تقرب انسان ها را فراهم مي سازد. و يا شريعتمداري (1369) جهاد در راه خدا را يكي از مهمترين شيوه هاي تربيت اسلامي مي داند و مي گويد جهاد در راه خدا كه همان راه كمال انساني ، راه حكمت ، راه عدالت و راه ايثار و از خودگذشتگي است، از اركان اصلي اسلام مي باشد. عليرغم تاكيدهايي كه كلية مسئولين كشوري و صاحب نظران تربيتي متعهد به ارزشهاي اسلامي و انقلابي در سخنان و نوشته هاي خود بر حساسيت مسئلة حفظ ارزشها بويژه ارزشهاي مبتني بر فرهنگ ايثار و شهادت انجام مي دهند، به نظر مي رسد كه نوجوانان ، كساني كه دوران انقلاب و دفاع مقدس را درك نكرده اند، آن طور كه بايد و شايد تحت تاثير اين فرهنگ قرار ندارند. در اين رابطه روزنامة كيهان شمارة 7 خرداد 1385 در مطلبي تحت عنوان غربت الگوهاي پاك ايران زمين آورده است
كه برابر تحقيقات انجام شده ، متاسفانه شناخت بخش قابل توجهي از دانشجويان نسبت به تاريخ دفاع مقدس، رضايت بخش نبوده و بسيار اجمالي است . اين مسئله به هنگام مواجهه اين قشر با رخدادهاي سياسي و اجتماعي ممكن است موجبات آسيب پذيري آنان را فراهم سازد. در ادامة مطلب مذكور از قول يك استاد دانشگاه آمده است كه اگر دانشجو در دوران دانش آموزي با مقولة دفاع مقدس آشنا نشده باشد، به سختي مي تواند با اين مقوله در دانشگاه ارتباط برقرار كند. كودكي بهترين دوران الگوپذيري و يادگيري است. دوران نوجواني هم هنگام رشد شخصيت است
. پس بايد كار را از اين دو مقطع سني آغاز كرد. مي توان از علائق دبستانيها، راهنمايي ها و دبيرستانيها ، با نظر سنجي مطلع شد و در بارة گنجاندن مطالبي در بارة شهدا، متناسب با فهم دانش آموزان در ترويج فرهنگ جهاد و شهادت كارهاي ماندگاري انجام داد. در همين راستا اين مقاله با استفاده از يافته هاي يك تحقيق ميداني ، نخست به بررسي ميزان شناسايي شهداي مطرح ديني و ملي از سوي دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمايي شاهد و عادي نواحي يك و دو آموزش و پرورش شيراز پرداخته است و سپس علت محبوبيت شهداي مذكور را مورد كنكاش قرار داده است .
 از فرهنگ اسطوره تا فرهنگ ايثار و شهادت
جامعه ي ايراني در طول حيات تاريخي خود ، جامعه اي «ارزش مدار» بوده و يكي از بنياني ترين عوامل تعريف كننده و سامان دهنده ي هويت وي محسوب گرديده است. يكي از ويژگي هاي بارز اين جامعه، روحيه ي قهرمان پروري و قهرماني گرايي است كه هم در روان ناخودآگاه فردي و جمعي و هم در آثار حماسي ايران بازتابي درخشان داشته است. قهرمانان ايران در همين عصر مدرن بنام «ارزش ها» انقلاب كردند و در عصر سكولاريسم، بر مبناي ارزش هاي ديني، هويت جمعي خود را باز تعريف كردند و با تكيه بر قهرمانان ديني به سمت و سويي رفتند كه شهادت، هويتي واحد و جمعي شد و آنها با هم اسطوره ي مقدس شدند. آنچه در اين مقاله از اهميت ويژه اي برخوردار است پرداختن به تحريف و قتل قهرماني است؛ البته نه قتلي كه جنبه ي جسماني داشته باشد. قهرمانان اين مرز و بوم از مرزهاي زميني و خاكي و نواميس مردم پاسداري كرده اما متأسفانه اهداف و ايثار و شهادت آنان با ابزار فرهنگي ترور مي شود.
 مباني ديني فرهنگ ايثار و شهادت
اگر اين فرهنگ و تفكر در جامعه حاكم شود كه شهيد زنده، گواه و شاهد است و هيچ حزن و اندوهي ندارد و اين انديشه در باور بازماندگان نقش ببندد، به يقين نورانيت شهيد در چهره ي آنها هم انعكاس مي يابد و آنها را به منزلتي مي رسا ند كه روحي زنده و با نشاط خواهند يافت و شاهد خواهند بود اگر آن نور بر تمام وجود بازمانده بتابد و اين فرهنگ در او ايجاد شود، در وجود او هم ترسي نخواهد ماند. نگراني، ناشي از قرار گرفتن در موقعيت ها ي ناشناخته است و اگر فرهنگ شناخت موقعيت ها براساس اين تحليل عميق قرآني در ميان بازماندگان شهدا ايجاد شود، تاثيرات بسيار سازنده و مثبت فكر ي، اجتماعي و اخلاقي در آنها خواهد گذاشت؛ البته بدون ترديد تنها پرداختن به بعد نظري موضوع كافي نيست. درآيات قرآن دائماً بر اين نكته تأكيد شده است كه اين فرهنگ جامعه را با نشاط تر ، سرزنده تر ، باانگيزه تر و فعال تر خواهد كرد . اگر جهان بيني و زير بناي فكر ي وفرهنگي افراد براين مبنا استوار باشد كه جز به لقاي پروردگار نينديشند ، اراده ي او را برخواست خود مقدم شمارند، دربرابر آنچه او براي آنان مقدر كرده است سرتسليم فرود آورند و در برابر هر محنت و مصيبتي كه به آنان مي رسد صبور باشند، بديهي است آنان كه قرباني مي شوند يا در مصيبت صبر مي كنند پالايشي در روحشان حاصل مي شود كه به خاطر آن استحقاق حضور مي يابند و به مقام شهود مي رسند. در اين مقام موقعيت كاملاً شناخته شده است؛ بنابراين حزن و ترس منتفي است. درك اين فرهنگ نتايجي به بار مي آورد كه يكي از انعكاسات آن ايجاد جامعه اي پرنشاط و فعال است. يكي از كوشش هاي اصلي پيامبر اكرم (ص) در ده سال حضور در مدينه كه دوره ي شهادت بود، ايجاد همين فرهنگ بود. پيامبر(ص) در اين راه بسيار موفق بود، زيرا از انسان هايي كه جز مفاخرات فردي و خوني چيزي نمي فهميدند، مرداني ساخت كه « شهادت » در راه خدا برايشان آرزو بود و زناني كه اندك مسامحه اي را بر همسران فرزندان و خويشاوندان، درجهاد در راه خدا نمي بخشيدند و با لبخند از جنازه شهيدان شان استقبال مي كردند و هيچ گاه نشاط زندگي هم از آنان سلب نمي شد. در دوران دفاع مقدس و جنگ تحميلي از سوي استكبار جهاني، انقلاب اسلامي ايران، قربانيان فراواني داده. در ميان پدران و مادران و همسران و خواهران شهيد پروري كه عزيزان خود را به جبهه جنگ مي فرستادند از اين قبيل نمونه ها فراوان داريم و مي بينيم.
 مباني ديني فرهنگ ايثار و شهادت
در پيشگاه خداوند سبحان حمد و شكر بجا مي آوريم كه نعمت تاسيس جمهوري اسلامي را تحت زعامت و رهبري امام خميني(ره) بر ما ملت ايران مقرر فرمود؛ از مديريت سازمان آموزش و پرورش فارس و همه ي برگزار كنندگان «نخستين همايش علمي فرهنگ ايثار و شهادت» سپاسگزاريم. سلام و درود خداوند بر شهيدان با فضيلتي كه قلم و بيان از بازگويي كرامتشان كوتاه است، عزيزاني كه بر مقتداي خود پيامبر بزرگ اسلام(ص) در جهت تهذيب و تربيت نسل انسان هاي با كرامتي چون خود اقتدا كردند. بهشت برين شايسته و برازنده ي شهيداني باد كه جان شيرين خويش را بر ره مقصود نهادند و حقا بايد آفرين گفت بر دامان پر مهر و محبت پدران و مادراني كه با گوهر جان شيرين خويش چنين رادمرداني را تربيت كردند و در جهت سيرالي الله سوقشان دادند تا شمع محفل بشريت باشند آفرين گفت كه بنا به فرموده ي باغبان لاله ها، همه ي اقتدار و عظمت اين نظام الهي و مقدس و همه افتخارات حال و آينده جهان اسلام رهين همت بلند آنهاست.نوشتار حاضر در زمينه ي «مباني ديني فرهنگ ايثار و شهادت» تهيه و تنظيم گرديده است. تداوم جريان بيمه كننده ي ياد و راه عاشورا و ترويج و توسعه ي «فرهنگ و ايثار و شهادت» در اين كشور بيدار و پايدار كه بر محور ولايت اين بيداري و پايداري را كسب و حفظ كرده هدف اين نوشتار است.
 سرزمين و شهادت
رزمين و محيط جغرافيايي يكي از مهم ترين و شاخص ترين مؤلفه هاي هويت ملي است كه به عنوان بستري براي شكل گيري ساير مؤلفه هاي هويت ملي عمل مي كند و حس مكاني همراه با آن از اجزاي مهم نظام هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي يك كشور است. از ديد تاريخي ترديدي نيست كه سرزمين يا بوم از نخستين پديده هاي احساسي ـ محيطي انسان است، در حالي كه غير سياسي بودن نقش اين پديده هم چنان دست نخورده باقي مانده است. بر خلاف مفهوم سرزمين يا بوم كه انگيزه اي سياسي را در طبيعت خود نهفته دارد، مفهوم ميهن خواهي تا آن حدي غريزي است كه گاه با تعلقات معنوي انسان در مي آميزد و جنبه الهي به خود مي گيرد و به گونه مفهومي مقدس خود نمائي مي كند؛ چنان كه در اسلام آمده است: «حب الوطن من الايمان» ميهن دوستي بخشي از ايمان است. بنابراين رابطه انسان و سرزمين، يك فرآيند دو جانبه است؛ آنها نسبت به آن حس تعلقي دارند كه ماوراي نظريه يك بعدي مالكيت است؛ به طوري كه مردم آرام و ساكت را به جنگ براي دفاع از باز پس گيري سرزمين شان بر مي انگيزد. انسان ها براي حفظ سرزمين شان مي جنگند، نسبت به آن اشتياق نشان مي دهند و براي آن جانفشاني مي كنند. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي براي اولين بار در صدد بر آمده است تا ضمن تحليل رابطه بين سرزمين و شهادت و هويت ملي، چشم اندازي از ارتباط پديده هاي مزبور را به تصوير بكشد.
 نهضت حسيني و انقلاب اسلامي
قيام امام حسين(ع) درمورد مسئلــه محــرم و عــاشــورا توده هاي عظيم ميليوني مــــردم را آن چنـان به حـــركتدر آورد. نهضت ايـــران در دو فصل به مسئله عــاشورا گره خورد يكي در فصل اول نهضت- يعني روزهاي محــرم سال42 ديگــــري فصل آخــــر نهضت يعني محـــرم ســـال 57 بود اين عـــامــل فـوق العاده مـؤثـــري در پيروزي نهضت بود.

 جايگاه ايثار و مصاديق آن در متون اسلامي
در اين مقاله ، معناي لغوي ايثار، معناي اصطلاحي ايثار، فضليت ايثار، فرق انفاق و ايثار، انواع ايثار (ايثار و مال، ايثار و جهاد، ايثار و شهادت، ايثار و زهد، ايثار و آبرو، ايثار و طبيعت) بررسي شده است و همچنين جايگاه ايثار، مفهوم مصاديق آن در قرآن و كلام معصومين (عليهم السلام)، ايثار در زندگاني پيامبر(ص) و ائمه طاهرين(ع) و بانوان گرانقدر اسلام مورد تحقيق و كنكاش قرار گرفته است. در ادامه اين مباحث به ايثار در دوره انقلاب اسلامي، ويژگي هاي ايثارگر، لوازم و موانع ايثار و شيوه هاي ايجاد ايثار در جامعه پرداخته مي شود. مقدمه با توجه به اهميت ايثار و فداكاري در جامعه و با توجه به اين كه خداوند مهربان در قرآن مجيد در آيات مختلف به صورت واضح و روشن اهميت آن را بيان كرده است. بنابراين بررسي جايگاه مفهومي و مصداقي آن در ابعاد مختلف، ضرورت مي يابد و از آن به عنوان وظيفه اسلامي ياد مي شود. بر اين اساس با مراجعه به روايات اهل بيت(ع) و زندگاني آنان مي توان بدين امر پرداخت كه آن بزرگواران چه قدر به ايثار و گذشت توجه و عنايت داشته اند. بنابراين موضوع ايثار اهميت فراواني دارد، اين اهميت تا بدانجاست كه در بسياري ازجوامع اسلامي، به عنوان يك امر ديني در سازمان بخشيدن به جوامع و دفاع ازجامعه زندگي جمعي نقش بسياري داشته است. هدف از ارائه اين مقاله شناساندن جايگاه ايثار و فضليت آن در اسلام، و همچنين تصريح آن جهت بالا بردن روحيه ايثار و ايثارگري در افراد و جامعه است.

 بررسي شيوه هاي موثر در نشر تفكر عاشورايي بين دانشجويان
جنبش كربلا پايدارترين جنبش در فرهنگ سياسي شيعه است قيام عاشورا نتايج و پيامدهاي مهمي برجاي گذاشت كه، از آن جمله به احياي روحيه شهادت طلبي و ايثار و دميدن روحيه مبارزه جويي درميان مسلمانان است. در اين پژوهش ميداني، بر آنيم تا شيوه هاي نشر و گسترش تفكر عاشورايي را در بين دانشجويان، از ديدگاه اساتيد حوزه و دانشگاه مورد بررسي قرار دهيم.

 پارادايم شهادت طلبي:تاكتيكي در راستاي تحقق استراتژي اقتدار اسلامي
پايدارترين جنبش در فرهنگ سياسي شيعه جنبش كربلا است قيام عاشورا نتايج و پيامدهاي مهمي برجاي گذاشت كه، از آن جمله به احياي روحيه شهادت طلبي و ايثار و دميدن روحيه مبارزه جويي درميان مسلمانان. شيوه مناسب براي اصلاح وضع موجود در جامعه اش بوده است. راه اصلاح آنان به تناسب شرايط مختلف است؛ در شرايطي بايد به ارشاد و راهنمايي و كار فرهنگي دست زد، در شرايطي بايد به عمل پرداخت و با اقدامي سياسي و مسالمت آميز در اصلاح مجتمع و مردم كوشيد. در اين پژوهش ، بر آنيم تا شيوه هاي پارادايم شهادت طلبي و تاكتيك هاي در راستاي تحقق استراتژي اقتدار اسلامي نشر و گسترش تفكر عاشورايي را ، از ديدگاه اساتيد دانشگاه مورد بررسي قرار دهيم.

 شهادت زيباترين تجلي خدمت به مردم
در اين تحقيق ضمن تبيين اهميت و جايگاه فرهنگ خدمت رساني به مردم و فرهنگ شهادت، تحليلي نيز از تعامل دو فرهنگ ياد شده ارائه گرديده است. همچنين از مسئوليت پذيري انسان در قبال خداي متعال، خود و جامعه (رعايت حقوق الهي، انساني و اجتماعي) به عنوان زمينه و بستر شكل گيري تعامل مذكور مطالبي ذكر شده است. در بخش ديگر تحقيق، نگاهي اجمالي به وضعيت عمومي خدمت رساني به مردم در نظام اداري كشور و آسيب شناسي آن داشته ايم. در پايان نيز ضمن نتيجه گيري، پيشنهادها و راهكارهاي كاربردي بيان شده است. اين تحقيق به شيوه استنادي (كتابخانه اي) و برخي مشاهدات عيني صورت پذيرفته است.

 فرهنگ شهادت طلبي و نقش آن در دوران دفاع مقدس
چه عواملي باعث شد كه سرنوشت كشور ما در اين نبرد نابرابر اين گونه رقم بخورد؟ فرهنگ شهادت طلبي به عنوان كارآمدترين و مؤثرترين عنصر در پيشبرد اهداف و حفظ ارزش ها و مقابله با دشمنان داخلي و خارجي مطرح بوده است. فرهنگ شهادت طلبي دفاع مقدس به عنوان سند مقاومت و مظلوميت ايرانيان در خاطره تاريخ ثبت و ضبط است. در اين مقاله برآنيم كه به بررسي عوامل مختلفي كه در جنگ باعث پيروزي مي شوند بپردايم.

 آثار وپيامدهاي فرهنگي فرهنگ ايثار وشهادت
امروزه يكي ازدغدغه ها ونگراني هاي مسئولين كشور و دلسوزان جامعه به خصوص افرادي كه به نحوي با مسايل فرهنگي و اجتماعي سروكاردارند ، موضوع تهاجم فرهنگي از بيرون وغفلت وسهل انگاري درامور فرهنگي دردرون است واينكه درمقابله فرهنگي بايد چه گونه عمل كرد . بديهي است درهرمبارزه ونبردي بايدبين نيروي مهاجم ونيروي هماورد او سنخيت وتناسب لازم وجود داشته باشد ، مثلا دريك جنگ نظامي بايد از تجهيزات وفنون نظامي برتر برخوردار بود ودريك مبارزه سياسي از روشهاي سياسي مناسب بهره گرفت ودريك مواجه ورويارويي فرهنگي از فرهنگ وعوامل فرهنگي مناسب ، غني ومتقن استفاده كرد . لذا در يك تقابل فرهنگي بايد متكي به فرهنگ اصيل وريشه داري بود تا بتواند با مظاهر ضد قرهنگي مهاجم مقابله كند وروشن است كه استفاده از روشهاي غلط وبرخوردهاي غير اصولي وعدم توجه به مباني ، نه تنها درجهت حل موضوع كمكي نمي كند كه چه بسا آثار منفي ناشي از آنها به آسياب دشمن ريخته وروند استحاله فرهنگي را تشديد مي كند. البته ممكن است برخي حركات و روشهاي غيراصولي دركوتاه مدت تأثيرات مقطعي داشته باشد ، امّا اين راه چاره وحل مبنايي مسأله نيست ، بلكه مشكل درجايي ديگر ويا چهره اي ديگر ظهور خواهد كرد . پس ما درمقابله با آنچه امروزه به عنوان تهاجم فرهنگي ويا سير به سوي بي هويتي دربخشي از جامعه ناميده مي شود ، نيازمند به يك فرهنگ غني وعميق وقدرتمندي هستيم كه موجب عزت وكرامت انسانها شود وآنها را از سقوط حفظ نمايد واين نيست مگر فرهنگ غني وعزت بخش مجاهدت وشهادت كه مبتني بر تشيع علوي است . همان فرهنگي كه شهداي عزيز ما با تأسي به آن از دو ميدان جهاددرون وبيرون سرافراز وفاتح بيرون آمدند .

 بررسي تاثير انگيزه هاي اعمال عبادي و عبادت بر روحيه ايثارگري نوجوانان شاهد و غيرشاهد شهر شيراز
هدف از پژوهش حاضر، بررسي نقش پيش بيني كنندگي انگيزه هاي اعمال عبادي و انجام عبادت در روحيه ايثارگري نوجوانان «شاهد و ايثارگر» و «غيرشاهد و ايثارگر» مدارس شهر شيراز بود. بدين منظور نمونه اي مشتمل بر 228 دانش آموز دبيرستاني و پيش دانشگاهي ( 111 دانش آموز شاهد و ايثارگر و 117 دانش آموز غير شاهد) انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري شامل دو پرسشنامه انگيزه هاي اعمال عبادي، و انجام اعمال عبادي (جوكار و حسين چاري، 1380)، و پرسشنامه محقق ساخته ي تمايل به ايثارگري بود كه شامل سه مولفه ي ايثار مال، ايثار جان، و ايثار اعضاي خانواده است. ميزان آلفاكرانباخ براي كليه ي مقياس ها و زيرمقياس ها در دامنه اي از 70/.تا 91/. محاسبه شد و به منظور برآورد روايي نيز از روايي محتوايي و تحليل عامل استفاده شد. يافته هاي حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه انجام اعمال عبادي (نماز) مهمترين عامل پيش بيني كننده تمايل به ايثارگري است اما نمره ي كل انگيزه هاي اعمال عبادي نمي تواند پيش بيني كننده ي معني داري از رفتار ايثارگرانه باشد. از بين انگيزه هاي اعمال عبادي، فقط عبادت به قصد پرستش است كه به طور معني داري تمايل به ايثارگري را پيش بيني مي نمايد. از نظر تفاوت هاي جنسيتي، نتايج نشان داد كه پسرها به طور معناداري تمايل بيشتري به ايثار مال و جان دارند اما در نمره ي كل ايثارگري و يا ايثار اعضاي خانواده تفاوتي بين دو جنس مشاهده نمي شود. درادامه ي مقاله ي حاضر به بحث و نتيجه گيري از جهت مباحث نظري و كاربردهايي كه براي تقويت روحيه نوع دوستي و ايثارگري در بين نوجوانان و جوانان دارد پرداخته شده است.

 فرهنگ شهادت در كتب درسي دوره راهنمايي
چكيده نظام آموزش و پرورش و نهادهاي آموزشي بايد يكسري مفاهيم، ارزشها و اركان مهم فرهنگي جامعه خويش را به فرزندان اين مرز و بوم انتقال دهند، تا فرزندان اين مرز و بوم بيش از پيش با ارزشها و فرهنگ جامعه خويش آشنا شوند، و نسبت به حفظ آنها پايبند باشند. هدف تحقيق حاضر بررسي اين بوده است كه تعيين كند تا چه اندازه مفاهيم مربوط به شهيد و شهادت در كتابهاي درسي دوره راهنمايي تحصيلي مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. و همچنين كتابهاي درسي تا چه اندازه ارزشهاي والاي شهيدان را به نوجوانان معرفي كرده اند. با عنايت به آنچه ذكر شد سؤالات پژوهشي زير مدنظر قرار گرفت. 1ـ بطور كلي كدام مفاهيم مربوط به شهادت در كتابهاي درسي تأكيد شده و كدام مورد غفلت قرار گرفته است؟ 2ـ در كتب درسي دوره راهنمايي كدام ابعاد و صفات شخصيتي شهيد مطرح شده اند؟ 3ـ با توجه به اصول روانشناسي و ديدگاههاي مختلف روانشناسان، مربوط به دوره نوجواني ارائه مفاهيم مربوط به شهيد و شهادت در كتب درسي چگونه است؟ به طور كلي از بين تمامي صفاتي كه براي شهيد در تمامي كتب دوره راهنمايي مطرح شده است به صفت شهادت طلبي بيش از ساير صفات اشاره شده است بعد از صفت شهادت طلبي، مظلوميت بيشتر از ساير صفات اشاره شده است بقيه صفات مطرح شده به ميزان خيلي كم در كليه كتب درسي مورد بحث قرار گرفته اند. بدين مفهوم كه صفاتي نظير حقيقت جويي – شجاعت – صبر و استقامت – دينداري – ذلت ناپذيري – عزت و بزرگي و ... تقريباً مورد غفلت قرار گرفته اند. از لحاظ ابعاد، بعد كاركرد اجتماعي مورد توجه بسيار كمي قرار گرفته است.

 بررسي رابطه سبك هاي هويت و ايثار در دانش آموزان دبيرستان هاي شاهد شهر شيراز
چكيده با توجه به اهميت نشر و گسترش فرهنگ ايثار به عنوان يكي از عوامل اصلي حفظ ارزشهاي اسلامي ، پژوهش حاضر به بررسي ارتباط بين سبكهاي هويت (شامل سبك اطلاعاتي،سبك هنجاري و سبك سردرگم- اجتنابي) و ايثار پرداخته است. همچنين اين پژوهش سبكهاي هويت دانش آموزان و نوع ايثاري را كه ترجيح مي دهند، مورد مطالعه قرار داده است. نمونه تحقيق شامل 200 دانش آموز دبيرستانهاي شاهد شهر شيراز بود. به منظور اندازه گيري سبكهاي هويت از پرسشنامه سبكهاي هويت ISI-G6 و جهت سنجش ايثار و مؤلفه هاي آن (شامل ايثار مال، ايثار جان و ايثار اعضاء خانواده) از پرسشنامه ايثار استفاده شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از رگرسيون چند متغيره و روش اندازه گيري مكرر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاكي از آن بود كه از بين سبكهاي هويت تنها سبك هنجاري قادر به پيش بيني معنادار ايثار و مؤلفه هاي آن مي باشد. همچنين نتايج نشان داد كه دانش آموزان دبيرستانهاي شاهد بيشتر از سبك هويتي اطلاعاتي برخوردارند و ايثار مال را به انواع ديگر ايثار ترجيج مي دهند.

 شيوه هاي پرورش فرهنگ شهادت در نظام آموزش و پرورش
بر كسي پوشيده نيست كه فرهنگ شهادت همواره چه نقش شگرفي در رشد و بالندگي مسلمانان در صدر اسلام و همچنين رشد روزافزون اسلام در بين مناطق مختلف جهان در دوره هاي بعدي تاريخ ايفاء كرده است. پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تداوم و استحكام روزافزون آن، همچنين مقاومتهاي بي نظير مسلمانان فلسطين در برابر تجاوز و گردن كشي صهيونيستها از نمونه هاي بارز نقش فرهنگ شهادت در دوره ي معاصر مي باشد. اكنون با در نظر گرفتن مقدمه ي بالا، اگر بپذيريم كه فرهنگ شهادت، يكي از اصلي ترين اركان حفظ، بقا و تداوم اسلام و مسلمين در جهان است، آنگاه اين سئوال قابل طرح است كه چگونه مي توان فرهنگ شهادت را پرورش و ترويج داد؟ براي پاسخ گويي به سوال مذكور، قبل از هر تلاشي بايستي به سراغ اسلام و منابع معتبر آن يعني قرآن و عترت رفت. چرا كه شهادت ريشه در اسلام و آموزه هاي قرآني دارد. به همين خاطر، نگارنده بر اين باور است كه براي پاسخ گويي به سوال فوق، ابتدا بايستي مفهوم شهادت در اسلام تبيين گردد. مفهوم پردازي شهادت ما را به سوي مؤلفه هاي بنيادين آن هدايت مي كند. مؤلفه هاي بنيادين مفهوم شهادت عبارتند از آگاهي، بينش و بصيرت، حق جويي، حق گروي و حق گويي، ايمان و عمل صالح، اخلاق متعالي و خدايي، جستجوي رضاي خدا، روشن گري و آگاهي بخشي و بالاخره عدالت جويي، عدالت خواهي و قيام به عدالت. شناسايي عناصر بنيادين مهفوم شهادت، دلالت بر آن دارد كه شكوفايي و پرورش اين عناصر، مقدمه ي رشد و گسترش فرهنگ شهادت است. به عبارت ديگر، رشد و پرورش فرهنگ شهادت، امري پسيني و وابسته به پرورش عناصر نامبرده مي باشد. از اين رو با توجه به نتايج فوق پيشنهاد مي شود كه تمامي نهادهاي تربيتي، شكوفايي و پرورش اين عناصر بنيادين را سر لوحه ي اهداف و برنامه هاي خود قرار دهند. در اين صورت، به نظر مي آيد كه ديگر نيازي به تلاشي مستقل براي رشد و گسترش فرهنگ شهادت نباشد.

 مباني ديني فرهنگ ايثار و شهادت
در فرهنگ بشري ، هميشه انسان هاي فداكار مورد احترام بوده اند. حتي كساني كه شهامتِ از خود گذشتگي ندارند ، در برابر عظمت انسان هاي از جان گذشته ، خضوع مي كنند و زبان به تحسين آنان مي گشايند . در فرهنگ دين ، ايثار و شهادت علاوه بر نيكنامي ، داراي ارزش معنوي و روحاني است . انسان فداكار ، ازعلائق خويش در راه هدف هاي متعالي ، مي گذرد ، تا به رضايت حضرت حق دست يابد . قداست شهيد بر اصولي چون " از اويي و به سوي اويي"، " كرامت و منزلت انسان" ، پويايي انسان "، " كمال نيكويي"، " مسابقه در نيكي ها "،" مرگ آگاهانه" ، اخلاص" ، "زندگي راستين " و تـأسي به الگوهاي جاودانه “ متكي است

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم دی ۱۳۸۷ساعت 20:29  توسط هادی ناصح پور  | 
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبلاگ محفوظ می باشد
طراحی شده توسط وب تولز

قالب وبلاگ

قالب بلاگفا

قالب پرشين بلاگ

قالب ميهن بلاگ

وب تولز

ابزار گرافیک و طراحی

وبلاگ نویسی

وبلاگ نویسان

گالری تصویر

دانلود

دانلود نرم افزار

بازی آنلاین

قالب وبلاگ

فارسی ورد

مقاله

تحقیق

بازی فلش

بازی آنلاین

بازی

play online games

online games

اندیشه پرداز

طراحی سایت

قالب وبلاگ